Sanctioned Intake Capacity

Details of the Sanctioned intake capacity of Various courses under graduate as well as post graduate programmes.

Level – Under Graduate
& Post Graduate

Subject

Intake Capacity

B.A.M.S. (Ayurvedacharya)

100

MD/MS – Ayurveda

Total

45

1

Sanskrit Samhita Siddhanta

3

2

Sharir Rachana

3

3

Sharir Kriya

3

4

Dravyaguna

4

5

Rasashastra & Bhaishajya Kalpana

9

6

Rog Nidan & Vikruti Vigyan

3

7

Agad Tantra vyavahar Ayruved & Vidhi Vyadyak

4

8

Swasthavritta & yoga

3

9

Kayachikitsa

4

10

Shalyatantra

3

11

Shalakya Tantra

3

12

Kaumarbhritya Tantra

3