Faculty

Dr. Savita Savardekar
Dr. Deepa Pradhan
Dr. Archana Sohoni
Dr. Aishwarya Swaminathan
Dr. Alok Patil
Dr. Aditi Kulkarni