National Seminars Organized


Sr. No. Title Date Speakers Organized by Department
1 National Seminar And Workshop on ‘How to live longer and younger by Ayurved Yoga  and Naturopathy’ 18/01/2014 Dr.Avinash Saoji & Dr.Apar Saoji Swasthavritta & Yoga
2 Update Shalakyatantra 26/4/2014 &
27/4/2014
Dr.Sangita Salvi, Dr.ShantalaPriyadarshini, Dr.Nitin Deshpande, Dr.Yogesh Dabholkar, Dr.Paras Shah Shalakya Tantra
3 National Seminar and Exhibition on Garbha Sanskar in collaboration with AROGYA BHARTI 24/01/2016 Dr.Hitesh Jani Streerog & Prasuti tantra
4 Shalya Tantra Teachers Conclave 2017 18/03/2017 Dr G.S.Lavekar, Dr Rajesh Gupta, Dr Govind Reddy Shalya Tantra
5 Snehacharanam, 2017 17/11/2017 Dr. U.S. Nigam & Dr. Mugdha Sawale Panchakarma
6 National seminar on Manuscriptology 2018 9/2/2018 Dr. Manisha Dunghav , Dr.Madhavi Narasalay,Dr. Asitkumar Panja, Dr. Mohan joshi. Sanskrit Samhita Siddhant
7 Swedapravartanam, 2019 26/07/2019 Dr. U.S. Nigam Panchakarma